fbpx

Allmänna villkor

För allas säkerhet och trivsel

Allmänna villkor

Uppdaterad 2022-07-26

Webbnet ägs och drivs av Oaklin Invest AB

Allmänna avtalsvillkor för Webbnet (Oaklin Invest AB) 559254-0149

§ 1 Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller Webbnet (Oaklin Invest AB) med kunder (företag och konsumenter) gällande köp av produkter och tjänster samt nyttjande av system och funktioner.

Dessa allmänna villkor gäller såvida inget annat har skriftligt  avtalats mellan parterna.

Support ges under alla veckodagar mellan tiderna 09:00 till 17:00. När Webbnet (Oaklin Invest AB) bedömer situationen som speciell eller akut kan support ges utanför de bestämda timmarna.

Vi satsar på att webbnet.se och våra kunders hemsidor alltid ska vara online och funktionella under alla årets dagar. Skadestånd kan ej begäras ifall sidorna för någon anledning ligger nere.

Bolaget är registrerat hos Bolagsverket under “Oaklin Invest AB” och innehar F-Skatt.

Webbnet (Oaklin Invest AB) har rätten till att visa kundens hemsida i marknadsföringssyfte på webbnet.se, i annonser och på olika medier såvida det inte påverkar kunden negativt.

Webbnet (Oaklin Invest AB) publicerar hemsidan på den datum som skriftligt har avtalats med kunden.

§ 2 Webbnets (Oaklin Invest ABs) produkter och tjänster

Det ingår 3 korrekturomgångar i alla webbpaketen där fel korrigeras, ändringar görs och önskemål läggs till. Vad som ska göras är individuellt för varje kund och avtalas mellan Webbnet (Oaklin Invest AB) och kund. Ifall kunden är nöjd med produkten behöver inte alla korrekturomgångar nyttjas.

Webbnet (Oaklin Invest AB) skapar webbsidor enligt webbpaket där innehållet varierar mellan de olika paketen. Ifall kunden önskar något annat innehåll eller vill lägga till enstaka funktioner måste detta skriftligt avtalats mellan Webbnet (Oaklin Invest AB) och kund.

Kundens domän ingår i webbpaketet under ett år. Efter att ett år har gått kommer kostnaden för domänen att adderas på det befintliga abonnemangets totala summa.

Webbnet (Oaklin Invest AB) använder sig utöver de bilder och videos som överlåtits från kund av material från externa webbplatser som enligt licens tillåter användning för kommersiella syften. Om en kund önskar egenproducerat material kan detta ske till avtalat pris. Webbnet (Oaklin Invest AB) kan köpa bilder från externa sidor ifall detta avtalas med kund. Kostnaden för bilderna kommer att adderas på abonnemangets kostnad.

Support och uppdateringstid uppgår månadsvis till det som är avtalat enligt webbpaket. Önskade ändringar av kunden som tar längre tid än det som är tilldelat kunden kan avtalas att utföras till en timkostnad på 799 kr.

Webbnet (Oaklin Invest AB) använder sig av CMS:et “Wordpress” med olika varierande tillägg för att bygga och underhålla hemsidan. Hemsidan kan även skapas genom kodning av HTML och CSS ifall det avtalas mellan Webbnet (Oaklin Invest AB) och kund.

Hostingen av hemsidan sker genom “One.com“ och all information förvaras på deras servrar. Webbnet (Oaklin Invest AB) avskriver sig allt ansvar ifall “One”s agerande på något vis skadar en kund eller ifall informationsläckage sker.

Webbnet (Oaklin Invest AB) har rätt till att utöver den avtalade support och uppdateringstiden uppdatera mjukvara till hemsidorna för att säkra god kvalitet.

När kundens granskning av hemsidan sker efter en utförd korrekturomgång kommer hemsidan att vara tillgänglig för kunden i 24 timmar efter att kunden först har blivit kontaktade. Ifall kunden inte svarar inom 48 timmar från första kontakttillfället angående granskningen räknas korrekturomgången som förbrukad.

§ 3 Nyttjanderätt

Kunden får efter påskrivet avtal rätten att nyttja produkten eller tjänsten enligt vad som antingen beskrivs i produktinformationen eller avtalas specifikt mellan parterna.

Kunden äger inte rätten att överlåta sina rättigheter, skyldigheter eller ägandet av avtal till någon annan utan att något annat har skriftligt avtalats och godkänts av Webbnet (Oaklin Invest AB).

Kunden får inte redigera, påverka eller ändra något i produkten eller tjänsten. Ändringar utförs av Webbnet (Oaklin Invest AB).

§ 4 Informationsskyldighet

Det är kundens ansvar att uppge korrekt information som organisationsnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. 

Kunden ska under abonnemangstiden omedelbart informera Webbnet (Oaklin Invest AB) ifall ändringar av givna uppgifter sker. 

§ 5 Bindningstid och uppsägning av bindningstid

Bindningstiden börjar från det datum som avtalats och utgår från 12 månader, 24 månader och 36 månader ifall inget annat har avtalats mellan parterna.

Ifall kunden önskar att säga upp sitt abonnemang innan fullföljd bindningstid måste kunden betala hälften av kostnaden för de resterande månaderna i ett engångsbelopp till Webbnet (Oaklin Invest AB).

§ 6 Betalningsvillkor

Betalning ska ske mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum. Betalningar som sker efter den utsatta förfallodatumen ger Webbnet (Oaklin Invest AB) rätt till dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgad ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader. Ärendet tas vid försening vidare till Inkasso och Kronofogden.

För försenade betalningar tillkommer enligt lag en förseningsavgift på 450 kr.

Vid utebliven betalning har Webbnet (Oaklin Invest AB) rätten till att pausa användningen av produkter och tjänster tills att skulden är betald. 

Kunden kan välja att betala hela abonnemangets kostnad i en engångssumma men behåller fortfarande sina produkter till avtalets förfallodatum.

§ 7 SSL-Certifikat

Kundens hemsida får inom alla våra webbpaket SSL-certifikat som visar att den är säker att besöka. Detta visas med ett lås i adressfältet.

Trafiken mellan servern och webbläsaren krypteras, vilket skapar en säkrare miljö för alla användare och skyddar bland annat kreditkortsnummer och personnummer. 

§ 8 Priser

Alla priser står i svenska kronor (SEK) exklusive moms.

Allt arbete som inte ingår i den avtalade tiden kommer att faktureras till kunden med en timkostnad på 799 kr. Innan arbetet med timkostnad påbörjas ska ett nytt avtal mellan kund och Webbnet (Oaklin Invest AB) skrivas.

Webbnet (Oaklin Invest AB) har som standard en timkostnad på 799kr ifall inget annat avtalas med kund.

Pris för marknadsföringstjänst och marknadsföringsprodukt avtalas mellan Webbnet (Oaklin Invest AB) och kund för varje nytt marknadsförings-tillfälle då priset varierar beroende på omfattningen av kundens önskemål.

§ 9 Ändringar

Webbnet (Oaklin Invest AB) har rätt till att utföra ändringar av avtalsvillkoren under avtalsperioden ifall det är nödvändigt på grund av lagstiftning eller teknikutveckling. Kunden blir informerad om ändringen 14 dagar innan den utförs. 

Kunden har vid ändring av avtalsvillkoren rätt att skriftligt säga upp avtalet tidigast 7 dagar innan villkorsändringen sker ifall rimliga resonemang till varför det är till nackdel till kunden presenteras och godkänns av Webbnet (Oaklin Invest AB). 

§ 10 Referenssystem

Kunden kan genom referenssystemet referera kunder till den grad att deras abonnemang når gränsen på 0 kr i månaden. Webbnet (Oaklin Invest AB) kan inte bli skyldiga kunder ersättning genom att fler kunder refereras än vad som kan subtraheras från deras abonnemang.

Kunden kan endast få andra förmåner när abonnemanget på grund av refererade kunder når 0 kr i månaden och annat har skriftligt avtalats mellan kund och Webbnet (Oaklin Invest AB).

Kunden får avdraget på sitt egna abonnemang, 20 % av den totala summan för det webbpaket eller specialgjort hemsida som den refererade kunden avtalar med Webbnet (Oaklin Invest AB). Kunden får endast summan avdragen från sitt abonnemang så länge den refererade kunden har ett aktivt avtal med Webbnet (Oaklin Invest AB) och betalar fakturorna inom förfallodatumen. När den refererade kunden ej har ett aktivt avtal eller ej betalar sina fakturor inom tid återkommer den summa som tidigare har dragits av på kunden till det nuvarande abonnemanget.  

§ 11 Webbnets (Oaklin Invest ABs) ansvar

Webbnet (Oaklin Invest AB) ska se till att uppfylla de avtalade skyldigheterna och kraven.

Webbnet (Oaklin Invest AB) har endast ansvar för skador som kan ha orsakats på kunden genom Webbnets (Oaklin Invest ABs) eget agerande. Ersättningsbeloppet är begränsad till det belopp som kunden hitintills har betalt i det nuvarande abonnemanget. 

§ 12 Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att det material som överlåts från kund till Webbnet (Oaklin Invest AB) inte strider mot några rättigheter eller licenser.

Kunden ansvarar för att lösenord, inloggningsuppgifter och annan viktig information inte kommer i fel händer och når ej behöriga. 

Kunden ansvarar för att deras datorer inte innehåller virus och att det material som överlåts till Webbnet (Oaklin Invest AB) inte är skadligt. Ifall Webbnets (Oaklin Invest ABs) egendom tar skada på grund av denna anledning är kunden skyldig Webbnet (Oaklin Invest AB) skadestånd och ekonomisk ersättning på kostnaden av hela den egendom som behöver ersättas och åtgärdas. 

§ 13 Avstängning och upphörande av avtal

Webbnet (Oaklin Invest AB) har rätt till att avsluta abonnemanget med omedelbar verkan och utan förvarning ifall det finns skäl till att tro att kundens agerande eller verksamhet strider mot avtalet, lag eller författning.

Webbnet (Oaklin Invest AB) har även rättigheten till att avsluta avtalet och begära skadestånd av kund ifall allvarliga avtalsbrott eller flertal missbruk har upptäckts. Skadeståndet baseras på den skada som Webbnet (Oaklin Invest AB) har utsatts för eller kommer att utsättas för på grund av kundens agerande.

§ 14 Tvistemål

Ifall en tvist mellan en kund och Webbnet (Oaklin Invest AB) ska problemet i första hand lösas genom en förhandling mellan de berörda parterna. Om parterna inte kommer överens om ett tillvägagångssätt ska tvisten lösas enligt svensk rätt i svensk allmän domstol. 

§ 15 Force Majeure

Ifall Webbnet (Oaklin Invest AB) under avtalstiden inte kan fullfölja sina avtalade skyldigheter på grund av oförberedda och okontrollerbara omständigheter så som krig, terrorhandlingar, pandemier, epidemier, naturkatastrofer, bränder, översvämningar, storm, blixtnedslag, strömavbrott, inbrott, arbetskonflikt, myndighetsbestämmelser eller försening från underleverantör på grund av liknande omständighet som benämnda, fungerar det som befrielsegrund som leder till att aktiva projekts slutdatum senareläggs med en månad och Webbnet (Oaklin Invest AB) befrias från påföljder. Ifall Webbnet (Oaklin Invest AB) efter en månad fortfarande inte kan fullfölja sina avtalade skyldigheter friskrivs Webbnet (Oaklin Invest AB) från dessa avtal.